Stallarholmens båtklubb

Stallarholmens båtklubb är en idiell, allmännyttig förening som helt drivs med ideella krafter.

Vi har två hamnområden med flera bryggor på varje område. Ett område på Strandvägen dår vårt klubbhus finns och ett område på andra sidan av bron, mellan silobyggnaden och Östabadet. Sammanlagt har vi 100 hamnplatser och samtliga förutom 3 är försedda med Y-bommar av varierande längd. De tre resterande platserna har bojförtöjning.

Vi har för närvarande två vinteruppläggningsplatser, dels vid vårt hamnområde på Strandvägen och dels ett, Gråbo,  en bit upp på Selaön, ca 500 meter rakt norr om Husby tegelbruk. Vi kommer inom några år ha tagit bort vinterförvaringen vid hamnområdet och ska då bara utnyttja området Gråbo för vinterförvaring.

Båtklubben drivs helt ideellt, vilket innebär att de som har båt i klubbens hamn eller på klubbens vinterområden har arbetsplikt. Styrelsen kallar till arbete vid behov. Om man inte vill eller kan deltaga i klubbens arbete alls kan man köpa sig fri från detta. De som ligger med sin båt i klubbens hamn har även vakttjänst 1 natt per sommarsäsong. Även detta kan man köpa sig fri ifrån.

Aktuellt

Det stora arbetet som ligger framför oss är att iordningsställa en kaj på Strandvägen så att vi kan ha en kran stående där för lyft av medlemmars båtar. Detta arbete är på planeringsstadiet.
Utöver detta stora projekt pågår följande:

  • Vi ska förse Gråboområdet med el och vatten. När det gäller el så väntar vi på installation som ska utföras av Vattenfall och när det gäller vatten så väntar vi på att Sevab ska föreslå en lämplig lösning för detta.
  • Vi förhandlar med kommunen om en anslutning av vatten och avlopp till vårt klubbhus på Strandvägen.
  • Installation av kameraövervakning av våra områden.

Historik

Klubben bildades 1951 av ett antal engagerade båtägare. Vi fick 1959 köpa tomten på Strandvägen av Husby gårds ägare. Köpeskillingen var 100 kronor.
Lyft av båtar skedde med en slip och slipvagn, förlagd rakt söder om det klubbhus vi idag har. 1979-86 hyrde klubben holmen Fläsket av Domänverket. Fram till 1991 arrenderade klubben mark från Strängnäs kommun från klubbens tomt mot bron. Då det uppstod lite önskemål från de kringboende att klubben inte skulle arrendera den marken fick vi istället arrendera mark på Östaområdet och markarrendet på Strandvägen sades upp från kommunens sida. 1995 övertog klubben även bryggan på Östa från kommunen. 2019 tecknades ett nytt arrendeavtal med Strängnäs kommun avseende större vinteruppställningsplats på Gråbo.